7 โรงไก่ไทย ผ่านประเมิน อย. 5%

อย. เกาหลี มั่นใจ สินค้า ไก่ ไทย ผ่าน ฉลุย หลัง ประเมิน ผล ตรวจ 7 โรง งาน ช่วง 2-13 พ.ค. 65 คาด ช่วย ปั๊ม ยอด ส่ง เพิ่ม 5%

วัน ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผู้ สื่อ ข่าว ”ประชาชาติ ธุรกิจ” รายงาน ว่า วัน ศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. นาย สัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดี กรมปศุสัตว์ มอบหมาย ให้ น.สพ. โสภัชย์ ชวาล กุล รอง อธิบดี กรมปศุสัตว์ เป็น ประธาน ปิด การ ประชุม ผล การ ตรวจ ประเมิน โรง ฆ่า สัตว์ ปีก และ โรง งาน แปร รูป เนื้อ สัตว์ ปีก จาก จาก ตรวจ และ และ ฆ่า ปีก โรง โรง แปร แปร รูป สัตว์ ปีก จาก จาก จาก และ และ และ ฆ่า และ เจ้า แปร จาก เนื้อ สัตว์ ปีก จาก จาก จาก และ และ และ และ และ และ เจ้า หน้าที่ กระทรวง ความ ภัย ด้าน อาหาร ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา ยา eléctrica (MFDS)

โดยมี น.สพ. อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการแทน ผอ. สพส. น.สพ. วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ. กรป. น.สพ. สมชาย วงศ์ สมุทร ผู้ เชี่ยวชาญ ด้าน การ ตรวจสอบ คุณภาพ น้ำ นม และ ผลิตภัณฑ์ นม สตส. น.สพ. อุดม จันทร์ประไพภัทร น.สพ. อนุชา มุมอ่อน และผู้แทนจาก สพส. เข้าร่วมรับฟังผลการตรวจประเมิน

ผลจากการเข้าตรวจประเมินและติดตามการกำกับดูแลกระบวนการผลิตของโรงงานที่ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ ทั้งหมด 7 โรงงาน แบ่งเป็น โรงเชือดสัตว์ปีก จำนวน 3 โรงงาน โรงงานแปรรูป เนื้อ สัตว์ ปีก จำนวน 3 โรง งาน และ โรง เชือด และ โรง โรง งาน แปร รูป เนื้อ สัตว์ ปีก จำนวน 1 โรง ใน ระหว่าง ระหว่าง วัน ที่ 2 – 13 พฤษภาคม 2565 ที่ ผ่าน โดย ผู้ ผู้ ตรวจ ประเมิน แสดง แสดง ความ พึง พอใจ เป็น อย่าง มาก ใน ระบบ ควบคุม ผลิต ผลิต สุข ถูก สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข สุข eléctrico อนามัย สอดคล้อง ตาม ข้อ กำหนด ของ กรมปศุสัตว์ และ ประเทศ เกาหลี

“ปัจจุบัน ส่ง ออก ได้ อยู่ แล้ว แต่ การ มาตรวจ ครั้ง นี้ เพื่อ ยืนยัน สร้าง ความ มั่นใจ ว่า มี การ ควบคุม การ ผลิต ที่ ดี“ น.สพ. โสภัชย์ กล่าว

Sra. Na-Young Kim หัวหน้า คณะ กล่าว ใน วัน ปิด ประชุม สรุป สรุป ผล การ ตรวจ ว่า ขอ ชื่นชม การ ทำ ของ กรมปศุสัตว์ ใน การ กำกับ ดูแล การ ผลิต ของ โรง งาน เป็น อย่าง ดี ทำ ให้ ให้ มี ความ ใน การ อนุญาต นำ เข้า สัตว์ ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก ปีก จาก ประเทศ ไทย ซึ่ง เป็น สินค้า ที่ ได้ รับ ความ นิยม บริโภค ใน ผู้ บริโภค ชาว เกาหลี เป็น อย่าง มาก การ ตรวจ ครั้ง นี้ มั่นใจ มั่นใจ ว่า ประชาชน จะ ได้ บริโภค อาหาร ที่ มี คุณภาพ และ ปลอด ภัย ขอ ให้ ประเทศ ไทย ส่ง สินค้า ที่ มี คุณภาพ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ สาธารณ. เกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้ง นี้ ข้อมูล ข้อมูล การ ส่ง ออก สินค้า สินค้า เนื้อ สัตว์ ปีก จาก ประเทศ ไทย ไทย ไป สาธารณรัฐ เกาหลี ใน ปี 2564 มี ปริมาณ 33,535.48 ตัน เพิ่ม จาก ปี 2563 ร้อย ละ 6.25 คิด มูลค่า มูลค่า 3.995.37 ล้าน เพิ่ม ขึ้น ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ร้อย ละ ละ เป็น คิด มูลค่า มูลค่า เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น การ คาด คาด คาด ประเมิน ทาง ด้าน คุณภาพ การ ผลิต ผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ ใน ครั้ง นี้ จะ ช่วย ช่วย ทำ ยอด ส่ง ส่ง ออก ขึ้น จาก ปี 2564 อีก ๆ ร้อย ละ 5 คิด เป็น ปริมาณ การ ส่ง ออก ออก 35,212 ตัน มูลค่า รวม ราว ราว 4,194 ล้าน

สำหรับ ราย ชื่อ โรง งาน ที่ รับ การ ตรวจ จำนวน 7 แห่ง (วัน ที่ 2 -13 พค 65) ประกอบ ด้วย 1) บริษัท แหลมทอง โพล ทริ จำกัด Est.70 โรง เชือด ชำแหละเนื้อ ไก่ ไก่ ไก่ ไก่ ไก่ ไก่ ไก่ ไก่ ไก่
2) บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Est.165 โรง เชือด และ ชำแหละเนื้อ ไก่ รวม ถึง โรง งาน แปร รูป ปรุง สุก เนื้อ ไก่

3) บริษัท สหฟาร์ม จำกัด EST. 44 โรง เชือด และ ชำแหละเนื้อ ไก่ 4) บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิลด์ จำกัด Est. 209 โรง งาน แปร รูป ปรุง สุก เนื้อ ไก่ 5) บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด Est. 144 Punto de vista

6) บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด EST. 129 โรง เชือด และ ชำแหละเนื้อ ไก่ และ 7) บริษัท สกาย ฟู้ด จำกัด Est. 192 Punto de vista

ซึ่ง ปัจจุบัน มี โรง งาน ที่ เกาหลี รับรอง ทั้งหมด 94 โรง งาน แล้ว

การ ประชุม ผล การ ตรวจ ประเมิน โรง ฆ่า สัตว์ ปีก และ โรง งาน แปร รูป เนื้อ สัตว์ ปีก จาก Dr. Na-Young Kim และ Ms. Eunjung Kwon เจ้า หน้าที่ จาก กระทรวง ความ ปลอด ปลอด ภัย ด้าน อาหาร และ ยา (MFDS) แห่ง เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี เกาหลี eléctrico)

อ่านข่าวต้นฉบับ: 7 puntos de vista. 5%


Source: ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net.

*The article has been translated based on the content of ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!