Reskill – Mejora de las habilidades

การ พัฒนา ทักษะ ทักษะ (reskilling-upskilling) เป็น เรื่อง สำคัญ มาก กว่า กว่า ที่ เคย สำหรับ แรง งาน ทุก คน แรง งาน ไทย ได้ รับ ผล กระทบ สถานการณ์ covid-199 กระทบ เหล่า นั้น ก็ น่า จะ ไม่ ได้ เกิด ขึ้น รวดเร็ว นัก ตาม ภาวะ เศรษฐกิจ ที่ เติบโตช้า และ ยัง มี ปัจจัย ลบรุม เร้า ต่อเนื่อง วิกฤต ดัง กล่าว ได้ ส่ง รุนแรง รุนแรง เป็น พิเศษ ต่อ กลุ่ม แรง งาน ทักษะ น้อย น้อย ราย ได้ ได้ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

นอก จาก นี้ ความ ความ ต้องการ แรง งาน งาน ใน อนาคต ก็ ยัง ยัง มี แนวโน้ม ที่ ที่ เปลี่ยน ไป จาก เดิม ทั้ง จาก ภาค ธุรกิจ ที่ จะ จ้าง งาน น้อย ลง รวม ถึง ของ งาน ที่ มี แนวโน้ม เปลี่ยน เปลี่ยน ไป ไป ถึง งาน น้อย ลง รวม ถึง ประเภท ของ งาน ที่ มี แนวโน้ม เปลี่ยน เปลี่ยน ไป ตาม ตาม พัฒนา ของ เทคโนโลยี สร้าง แรง เพิ่มเติมต่อ งาน งาน ที่ มาก มาก ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่. บอบ ช้ำ มา จาก วิกฤต ทาง ออก สำคัญ ใน ระยะ ข้าง หน้า สำหรับ แรง งาน ใน สภาพ แวดล้อม ดัง กล่าว คือ การ เร่ง พัฒนา ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทั้งการปรับทักษะ (Recapacitación) สำหรับ แรง งาน ที่ ทักษะ เดิม เริ่ม มี ความ ต้องการ ลด ลง และ อาจ สูญหาย จาก การ ถูก ทดแทน ด้วย เทคโนโลยี และ การเพิ่มทักษะ (Mejora de las habilidades) อัน เป็น การ ต่อ ยอด ทักษะ เดิม ให้ สามารถ สร้าง มูลค่า ทาง เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ ได้ สูง ขึ้น การ พัฒนา ทักษะ จะ ช่วย ให้ แรง งาน สามารถ ฟื้น ฟื้น ได้ จาก ภาวะ วิกฤต เศรษฐกิจ ที่ กำลัง และ และ รับ มือ ได้ กับ โลก ยุค ปัจจุบัน การ ต่าง ต่าง เกิด รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว.

ผล การ สำรวจ เกี่ยว กับ ทักษะ และ การ ทำ งาน ของ แรง งาน ปี 2021 ของ EIC (EIC Labor Survey 2021) พบ ว่า ครึ่ง หนึ่ง ของ ผู้ ตอบ แบบ สำรวจ ได้ ทำ ทำ พัฒนา ทักษะ ทักษะ ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง แต่ ทุก กลุ่ม กลุ่ม โอกาส โอกาส โอกาส โอกาส ทักษะ ใน ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง มา มา ไม่ ทุก กลุ่ม กลุ่ม โอกาส โอกาส โอกาส โอกาส โอกาส ทักษะ ทักษะ ใน ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง ที่ มา แต่ ใช่ ทุก กลุ่ม ที่ เท่า กัน จาก ข้อมูล ผล สำรวจ พบ ว่า 56% ของ ผู้ ตอบ แบบ สอบถาม ได้ ทำ การ พัฒนา ทักษะ ใน ช่วง ปี ที่ ผ่าน ไม่ ไม่ มาก น้อย ซึ่ง ส่วน ใหญ่ เป็น การ พัฒนา ทักษะ ตน เอง โดย เหตุผล หลัก ใน การ พัฒนา เพื่อ เพื่อ สนับสนุน ที่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ ใน ปัจจุบัน และ ต้องการ เรียน รู้ เพิ่มเติม โดย ส่วน ใหญ่ ที่ ที่ ได้ ทำ การ พัฒนา ทักษะ มา แล้ว นั้น เห็น เป็น ประโยชน์ ประโยชน์ ต่อ เอง ค่อน ข้าง มาก อย่าง ไร ตาม การ เข้า ถึง การ ว่า เป็น ประโยชน์ ต่อ เอง ค่อน ค่อน ข้าง อย่าง ไร ตาม ตาม การ เข้า ถึง การ ว่า เป็น ประโยชน์ ต่อ เอง ค่อน ข้าง มาก อย่าง ก็ ตาม การ เข้า ถึง การ ว่า เป็น ประโยชน์ ต่อ เอง ค่อน ข้าง มาก อย่าง ไร ตาม การ การ เข้า ถึง quis

โดย เฉพาะ กลุ่ม คน ราย ได้ น้อย ที่ มี สัดส่วน ของ คน ที่ ได้ พัฒนา ทักษะ น้อย กว่า คน ราย ได้ สูง อย่าง เห็น ชัด โดย โดย กลุ่ม ตอบ แบบ สอบถาม ที่ มี ราย ได้ น้อย กว่า กว่า 1.5 หมื่น ต่อ เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน
มี สัดส่วน ผู้ ที่ ได้ ทำ การ พัฒนา ทักษะ ใน ช่วง 1 ปี ที่ ผ่าน มา เพียง 40% ขณะ ที่ กลุ่ม ผู้ ราย ได้ มาก กว่า นั้น จะ มี สัดส่วน กล่าว ที่ สูง กว่า โดย กลุ่ม คน ที่ เงิน เดือน มาก กว่า 1 แสน บาท ผู้ ได้ พัฒนา สูง สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด ถึง 69%

นอก จาก นี้ กลุ่ม ลูกจ้าง Pymes ก็ เป็น อีก กลุ่ม ที่ ได้ ได้ รับ โอกาส ใน การ ฝึก ทักษะ น้อย กว่า กลุ่ม ลูกจ้าง บริษัท ใหญ่ หรือ ลูกจ้าง ภาค รัฐ มาก โดย มี เพียง 36% ของ กลุ่ม กลุ่ม ลูกจ้าง ลูกจ้าง เท่า เท่า นั้น ที่ ได้ การ พัฒนา ทักษะ คอร์ส ที่ นาย จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม ลูกจ้าง ลูกจ้าง เท่า ที่ ได้ รับ การ พัฒนา ทักษะ คอร์ส ที่ ที่ จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม ลูกจ้าง ให้ ขณะ ที่ สำหรับ กลุ่ม ลูกจ้าง บริษัท เอกชน ขนาด ใหญ่ และ กลุ่ม ลูกจ้าง ลูกจ้าง ภาค รัฐ สัดส่วน ดัง กล่าว จะ อยู่ ถึง ราว ราว 69% ความ ไม่ เท่าเทียม ใน ของ การ ได้ รับ การ ฝึก ทักษะ นี้ ถือ ถือ เป็น ปัญหา สำคัญ ที่ ภาค รัฐ มี สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน. สำหรับ กลุ่ม ที่ ขาด โอกาส เพราะ คน กลุ่ม นี้ ก็ มัก จะ เป็น กลุ่ม เดียว กัน กับ ที่ ได้ รับ ผล กระทบ มาก ใน วิกฤต วิกฤต ที่ ผ่าน การ ขาด ซึ่ง โอกาส ใน การ พัฒนา ทักษะ เพื่อ ปรับ ตัว จะ ยิ่ง เป็น การ เติม ความ เหลื่อม ล้ำ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก. อยู่แล้ว

ใน ระยะ ข้าง หน้า แรง งาน ไทย ส่วน ใหญ่ มี ความ สนใจ ที่ จะ พัฒนา ทักษะ โดย ทักษะ ด้าน การ เงิน-การ ลง เป็น ทักษะ ทักษะ ที่ คน สนใจ มาก ที่ สุด ขณะ ที่ ช่อง ทาง ออนไลน์ เป็น เลือก อันดับ อันดับ สำหรับ การ รู้ ของ คน ช่วง ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล. ผล สำรวจ พบ ว่า ผู้ ตอบ แบบ สำรวจ ส่วน ใหญ่ ถึง 87% สนใจ ที่ จะ พัฒนา ทักษะ ของ ตน เอง ช่วง ช่วง 1 ปี ข้าง หน้า สำหรับ ทักษะ ที่ ไทย สนใจ มาก เป็น อันดับ หนึ่ง คือ คือ ทักษะ ด้าน ด้าน การ เงิน เงิน การ ทุน ตาม ด้วย และ และ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ทักษะด้านการทำธุรกิจ

โดย ทั้ง 3 ทั้ง ทักษะ นี้ เป็น Top 3 ใน ทุก กลุ่ม อายุ ขณะ ที่ ทักษะ ด้าน เทคโนโลยี เช่น การ เขียน โปรแกรม วิเคราะห์ ข้อมูล หรือ สร้าง ที่ คาด คาด จะ เป็น ที่ ต้องการ เพิ่ม ขึ้น มาก ใน โลก ยุค ใหม่ นั้น ได้ รับ นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม นิยม eléctrico eléctrica อยู่ ใน ระดับ ปาน กลาง ใน ส่วน ของ ช่อง ทาง การ พัฒนา ทักษะ ผู้ ตอบ แบบ สอบถาม ที่ สนใจ พัฒนา ทักษะ ถึง 72% เลือก ช่อง ออนไลน์ ออนไลน์ (เช่น คอร์สออนไลน์ YouTube หรือ แพลตฟอร์ม โซเชียล มีเดีย ต่าง ๆ) เป็น ทาง อันดับ หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง

พบ ว่า เป็น ทาง เลือก ที่ ได้ รับ ความ นิยม มาก ที่ สุด สุด ใน ทุก ช่วง วัย รวม ถึง กลุ่ม สูง อายุ ด้วย ใน ด้าน ความ พร้อม ใน การ ทุน กับ การ การ ทักษะ นั้น ผู้ ตอบ แบบ สอบถาม ที่ พัฒนา ทักษะ ถึง 45% มอง การ นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น จะ ไม่ มี ค่า ใช้ จ่าย ส่วน หนึ่ง คาด ว่า มา มา จาก การ ที่ คน ส่วน ใหญ่ เลือก ใช้ ช่อง ออนไลน์ ซึ่ง มัก ไม่ เสีย ค่า ใช้ โดย สัดส่วน คน ที่ พร้อม จะ ใช้ จ่าย จ่าย ใน ใช้ ใน ใน ระดับ สูง สูง สูง สูง กว่า 20% ของ เดือน ไป ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไป ขึ้น ไป ไป ไป ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ) มี ไม่ มาก เพียง 4% ของ ผู้ ตอบ แบบ สอบถาม ที่ สนใจ พัฒนา ทักษะ ทั้งหมด ระดับ ความ สนใจ สนใจ และ ระดับ การ ลง ทุน ใน พัฒนา ทักษะ ของ แต่ละ คน จะ แตกต่าง กัน ไป ตาม ทัศนคติ ต่อ งาน ลง ทุน การ เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง เอง eléctrica eléctrica

การ วิเคราะห์ ข้อมูล ผล สำรวจ พบ ว่า ทัศนคติ ของ แรง งาน เมื่อ พิจารณา จาก คำ ถาม เกี่ยว กับ ความ เพียงพอ ความ สามารถ สามารถ เอง เอง (“ทักษะ ของ คุณ เพียงพอ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ของ ความ ของ ของ งาน ที่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ อยู่ คุณ ยัง หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ eléctrico ไม่ ใน อีก 5 ปี? ”) มัก มี ความ แตกต่าง ที่ นำ ไป สู่ ความ สนใจ และ พฤติกรรมการ พัฒนา ทักษะ ที่ ต่าง กัน โดย กลุ่ม คน ที่ กังวล ตน เอง มี ความ สามารถ ไม่ เพียงพอ และ งาน งาน ที่ ทำ อยู่ ไม่ มั่นคง มัก ความ ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น ร้น eléctrico ใน การ พัฒนา ทักษะ มาก กว่า โดย จะ มี สัดส่วน ของ คน ที่ ที่ สนใจ จะ พัฒนา พัฒนา ทักษะ กว่า ยอม จ่าย เงิน ใน การ ฝึก ทักษะ มาก และ ยัง พร้อม ที่ จะ ใช้ เวลา ใน การ การ พัฒนา ทักษะ มาก กว่า อื่น ๆ ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย.

ทั้ง นี้ จาก การ การ วิเคราะห์ ใน แง่มุม ดัง กล่าว กล่าว มี ข้อมูล ที่ น่า น่า สังเกต คือ คน ที่ ตอบ ว่า “ไม่ แน่ใจ” ใน ความ สามารถ ตน เอง หรือ มั่นคง ของ งาน จะ เป็น กลุ่ม ที่ ที่ แสดง ความ กระตือรือ ร้น ใน การ พัฒนา ทักษะ ที่ ซึ่ง น้อย น้อย ที่ คน คน ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ คน eléctrico มั่นใจ ใน งาน และ ทักษะ ของ ของ ตน เอง ด้วย ซ้ำ ความ ความ แตกต่าง จุด นี้ บ่ง ชี้ ถึง ความ สำคัญ ของ การ ให้ ข้อมูล และ การ สร้าง การ รับ รู้ (conciencia) เกี่ยว กับ ความ สามารถ ใน การ แข่งขัน แข่งขัน ของ แรง งาน แต่ละ คน อัน เป็น ต้น ผลักดัน แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง แรง Inventario

Eic มอง ว่า การ พัฒนา ทักษะ ของ แรง งาน ไทย เป็น เรื่อง สำคัญ ต่อ อนาคต ของ ประเทศ ที่ ต้องการ การ สนับสนุน อย่าง รอบ ด้าน และ ทั่ว ถึง อัน ประกอบ ไป 5 ด้าน สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ

(1)

ทั้ง ใน ส่วน ที่ เกี่ยว กับ ความ จำเป็น ของ การ พัฒนา ทักษะ ใน ทุก สาขา อาชีพ ตาม กระแส การ เปลี่ยนแปลง ของ โลก และ การ คำ คำ แนะนำ ที่ กับ แต่ละ บุคคล ซึ่ง ความ รู้ ความ เข้าใจ ใน ความ ต้องการ ของ ตน เอง และ แวดล้อม กับ การ ทำ ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย. ให้ แรง งาน เห็น แนว ทาง และ เป้า หมาย ซึ่ง ถือ เป็น จุด ตั้ง ต้น ที่ สำคัญ ของ การ พัฒนา ตน เอง

(2) (aprendizaje permanente)

อัน เป็น สิ่ง จำเป็น สำหรับ โลก ยุค ใหม่ ที่ การ พัฒนา ทักษะ ต้อง เกิด ขึ้น อย่าง ต่อเนื่อง โดย ควร เป็น การ สร้าง แหล่ง เรียน และ และ สภาพ แวดล้อม การ เรียน รู้ ที่ เข้า ถึง ง่าย ต้น ทุน ต่ำ มี ทาง เลือก ที่ หลากหลาย สำหรับ ทุก ช่วง วัย ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง. ออนไลน์ ที่ ไม่ มี ค่า ใช้ จ่าย ซึ่ง ถือ เป็น ช่อง ทาง ทาง ที่ คน ไทย ให้ ความ นิยม สูง สุด ผล สำรวจ ถือ เป็น หนึ่ง ใน เครื่อง มือ ที่ จะ ช่วย ตอบโจทย์ ใน ข้อ นี้ ขณะ ขณะ เดียว เดียว ขณะ ขณะ เดียว การ ส่งเสริม การ พัฒนา ทักษะ นั้น คำนึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง.

(3)

จาก ผล สำรวจ พบ ว่า มาก กว่า 2 ใน 3 ของ ผู้ เรียน เรียน ยัง ต้อง เผชิญ อุปสรรค ใน การ พัฒนา ทักษะ ผ่าน มา มา ให้ ความ สำคัญ กับ ประสบการณ์ เรียน รู้ จึง น่า จะ ช่วย ลด อุปสรรค อุปสรรค ไป ไป ไป ไป ๆ กับ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน เรียน แก่ คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน. จำนวน ไม่ น้อย ผ่าน การ ออก แบบ รูปแบบ การ เรียน รู้ ที่ เน้น การ สร้าง ประสบการณ์ ที่ ดี แก่ ผู้ เรียน นอก จาก นี้ อีก องค์ ประกอบ ที่ สำคัญ การ พัฒนา ทักษะ ที่ ประสบ ความ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ

(4)

จาก ผล สำรวจ พบ ว่า แรง งาน มี การ ระบุ ถึง สิ่ง ที่ ที่ ต้องการ ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ยอมรับ เช่น ความ ต้องการ ใบ ประกาศนียบัตร ความ ต้องการ ต้องการ ที่ ออก แบบ จาก ภาค ธุรกิจ หรือ ที่ ที่ ความ น่า เชื่อถือ เป็น ต้น การ ได้ ยอมรับ นาย นาย และ ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย. ให้ ผลลัพธ์ ของ การ พัฒนา ทักษะ ถูก นำ ไป ใช้ งาน จริง ซึ่ง ซึ่ง จะ เป็น ประโยชน์ ต่อ ทั้ง แรง งาน และ ภาค ธุรกิจ รวม ถึง จะ ส่ง ผล ต่อ ความ สามารถ ใน การ แข่งขัน ของ เศรษฐกิจ ใน ใน ภาพ รวม และ สุด ท้าย ที่ สำคัญ กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน eléctrico

(5)

ผล สำรวจ ได้ แสดง ให้ เห็น แล้ว ว่า การ พัฒนา ทักษะ ใน ช่วง ที่ ที่ มา ยัง มี กลุ่ม ที่ ขาด โอกาส อยู่ การ การ การ พัฒนา ทักษะ ไทย อย่าง ทั่ว ถึง จึง จำเป็น ต้อง มี มาตรการ ช่วยเหลือ อย่าง เฉพาะ เจาะจง แก่ แรง ที่ โอกาส ซึ่ง มัก ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่. ต้องการการพัฒนาทักษะมากที่สุด เพื่อให้แรงงนย
Verificado

La publicación Reskill – Upskill ทางรอดแรงงานไทยที่ยังพัฒนาไปไม่พร้อมกัน apareció por primera vez en Thumbsup.


Source: Thumbsup by www.thumbsup.in.th.

*The article has been translated based on the content of Thumbsup by www.thumbsup.in.th. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!